Hazaragi - هزارگی

منابع

به آلزایمر استرالیا خوش آمدید.در این صفحه منابع شامل مشاوره، پیشنهادات مفید وجواب به چند سوال رایج در مورد از دست دادن عقل میباشد.

در National Dementia Helpline برای سوال نمودن در مورد از دست دادن عقل یا برای درخواست کمک، با زنگ بزنید.  1800 100 500

اگر شمو نیاز به یک ترجمان برای گپ زدو به لین کمک رساندن از دست دادن عقل دارید ، اول به خدمات Telephone Interpreting Service به شماره 131450 زنگ بزنید.


ورق های راهنما

 (Your Brain Matters) مشکلات مغز شمو


دونلود تمام فایل ها

 (click here to download all of the PDF files listed on this page, in one zip file).برای دانلود تمام فایل های PDF ذکر شده در این صفحه، در یک فایل زیپ اینجا را کلیک کنید.

 

تماس به National Dementia Helpline درشماره  1800 100 500 زنگ زده و یا به شماره 131450 برای  ترجمان Telephone Interpreting Service. زنگ بزنید.